БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ …

Тендерийн баримт бичгийг худалдан авах барааны онцлог байдалд нийцүүлэн энэхүү жишиг баримт бичгийн дагуу бэлтгэнэ. 2. Хаалт дотор бичсэн жишээ, зааврын оронд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргийг бөглөнө. Тендерт оролцогчийн бөглөх маягтыг захиалагч бөглөхгүй. 3.